Η RCB Bank Ltd ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πώληση του Μέρους Β του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.