Το πρόγραμμα «Her Story», με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την έμφυλη βία και τις επιπτώσεις που έχει στα άτομα και στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τη νομοθεσία και τους τρόπους με τους οποίους τα θύματα μπορούν να αξιοποιήσουν το νόμο για να ξεφύγουν από την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται, θα συλλέξει και θα αναδείξει ιστορίες έμφυλης βίας από γυναίκες στην Κύπρο.