Στη «Συνολική και Προοδευτική Συμφωνία για τη Διειρηνική Συνεργασία» (CPTPP) εντάχθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστάμενο το 12ο μέλος αυτού του συμφώνου ελεύθερου εμπορίου χωρών του Ινδο-Ειρηνικού.