ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΚ      
       
       
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ :    02/04/2024
       
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000  
       
  ΕΥΡΩ/EURO (€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:  546,827.04    
       
ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 87.930 -0.370 538,767.040
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 112.460 -0.460 514,047.330
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1,705.430 -1.790 21,139.980
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 144.800 -0.360 540,207.040
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 949.040 0.000 0.000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1,195.280 -0.300 26,159.710
       
       
* Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από    
την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.      

(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ/ΜΚ)