Στις 180.344 χιλιάδες ανήλθε το σύνολο μεταναστών στην αγορά εργασίας το 2021 και αντιστοιχούσε στο 28,8% του εργατικού δυναμικού της Κύπρου.