Ερωτηματολόγιο για τη χαρτογράφηση δράσεων για πάταξη της διαφθοράς απέστειλε το ίδρυμα ΦΗΜΟΝΟΗ σε περισσότερους από 800 παραλήπτες παγκύπρια, με στόχο τον εντοπισμό των μέτρων που έχουν προωθηθεί στην Κύπρο από το 2017 μέχρι σήμερα για πάταξη της διαφθοράς, τη μέτρηση της ετήσιας προόδου και την κατάγραφή τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα.