Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) καλεί οργανισμούς έρευνας και πανεπιστήμια, για συμμετοχή σε πρόγραμμα για υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων μεταξύ φορέων της Κύπρου και του Ισραήλ, σε θεματικές ενότητες που εμπίπτουν στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και αντικατοπτρίζουν κοινά ενδιαφέροντα των δυο χωρών.