Στην πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €300 εκατ., προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και τη συμμόρφωση της με την απαίτηση προς την τελική ελάχιστη απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων MREL ύψους 25% των σταθμισμένων περιουσιακών της στοιχείων, στόχο με τον οποίο έπρεπε να συμμορφωθεί μέχρι το τέλος του έτους.