Προσχέδιο νομοσχεδίου που φέρει τίτλο «O περί Διαχείρισης Κοινόκτητων Οικοδομών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022» που θα διέπει τη διαχείριση και λειτουργία των κοινόκτητων οικοδομών ετοίμασε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας.