Η Κύπρος έχει αναγνωριστεί ως περιοχή προτεραιότητας για τους αγγελοκαρχαρίες, καθώς και τα τρία Μεσογειακά είδη έχουν καταγραφεί, αντιμετωπίζοντας όμως σοβαρές απειλές. Αυτές περιλαμβάνουν την έλλειψη γνώσης της βιολογίας τους και της προτίμησης τους σε ενδιαιτήματα, τη χαμηλή γενετική ποικιλομορφία, τη σύλληψη τους ως παρεμπίπτων αλίευμα κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία και εμπόριο, η μη συμμόρφωση με τις υπάρχουσες νομοθεσίες και η αδύναμη εφαρμογή των κανονισμών.